U kunt deze privacyverklaring ook downloaden.

1. Wie zijn we?

Toren Advies heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:
Telefoon : 0165-570216
E-mail : info@torenadvies.nl
Website : www.torenadvies.nl
Bezoekadres : Burg. Prinsensingel 91H, 4701 HL Roosendaal
Postadres : Burg. Prinsensingel 91H, 4701 HL Roosendaal
KvK nummer : 20125949
AFM nummer : 12015761
Kifid aansluitnr. : 300.010680

2. Wat betekent dit privacy statement?

Wij verzamelen persoonlijke informatie over u. Deze informatie en uw privacy moeten wij beschermen. Hieronder wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, verzamelen en beschermen via onze website of in onze dagelijkse activiteiten.

3. Welke persoonlijke informatie verzamelen wij?

Het principe van gegevensbescherming is dat alleen persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt als dat noodzakelijk is voor het doel. De persoonlijke gegevens welke worden verzameld hangt af van de relatie welke u met ons heeft.
In het kader van uw gebruik van onze website heeft u op bepaalde pagina's van deze site de mogelijkheid ons online persoonlijke informatie te verstrekken of via e-mail. Afhankelijk van de diensten of informatie die u van ons vraagt, kunnen wij de volgende persoonlijke informatie van u vragen :

 • Vastlegging van correspondentie die u met ons heeft;
 • Online-identificatiemiddelen, inclusief IP-adres en cookies;
 • Wij verzamelen persoonlijke informatie over u van zaken die u zelf aan ons doorgeeft en van zaken die wij andere mensen of organisaties vragen om met ons te delen. Wij verzamelen informatie die u telefonisch en schriftelijk met ons deelt. We kunnen ook informatie over u verzamelen door dit op te vragen bij andere mensen en organisaties of door het controleren van databases. Hieronder vindt u een lijst met enkele mogelijkheden waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen.
  • Wij verzamelen persoonlijke informatie rechtstreeks van u:
  • via feedback formulieren;
  • wanneer u uw gegevens online of offline aan ons verstrekt;
  • wanneer u een e-mail stuurt.

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs;
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens over uw financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
 • gegevens over de huidige financiële producten die u heeft, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
 • gegevens ingediende claims/claimhistorie;
 • eventuele overige gegevens die noodzakelijk zijn voor het advies/bemiddeling.

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met je toestemming.

4. Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens om u in staat te stellen onze website te gebruiken en u diensten aan te bieden. Het gebruik van uw informatie is gebaseerd op een legitiem zakelijk belang dat wij hebben bij het kunnen leveren van onze diensten.

Onze service is afhankelijk van de aard van de relatie die wij met u hebben:

 • Als u potentiële klant bent: het beoordelen en accepteren van uw verzoek of aanvraag;
 • Als u klant bent, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om uw overeenkomst (lening, schuld, verzekering en/of bankzaken) te sluiten, uitvoeren en beheren;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketingen promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiëele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard;
 • Als u in dienst bent van een bedrijf waarmee wij een zakelijke relatie hebben, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens als onderdeel van onze normale bedrijfsvoering;
 • Als u een kandidaat bent voor een vacature, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens als onderdeel van onze normale bedrijfsvoering.
 • Als u onze website bekijkt gebruiken wij uw persoonlijke informatie gevat in cookies.

Wat is de wettelijke basis?
Wij kunnen uw persoonlijke informatie voor verschillende doeleinden verwerken. We hebben ook een wettelijke reden nodig om uw persoonlijke informatie te gebruiken en te verwerken. Dit wordt 'rechtmatigheid van de verwerking' genoemd.

 • Wanneer wij een overeenkomst uitvoeren voor een financieel product of een financiële dienst;
 • Wanneer wij een zakelijke relatie met u of uw bedrijf onderhouden, is de verwerking noodzakelijk voor onze legitieme belangen.
 • Als u geen informatie verstrekt, kunnen wij u in de hierboven beschreven omstandigheden geen diensten leveren, uw (betalings)verzoeken verwerken of met u communiceren voor normale zakelijke doeleinden.
 • Wanneer een toezichthouder zoals de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandse Bank van ons verlangt dat wij bepaalde gegevens over transacties met u bewaren, is de verwerking noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.
 • Wanneer wij uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Wanneer wij bijvoorbeeld een advocaat moeten raadplegen of juridische claims moeten beheren, of wanneer wij zelf juridische claims willen indienen, is de verwerking noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Wanneer we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken om controles tegen het witwassen van geld uit te voeren of om fraude te onderzoeken, is de verwerking noodzakelijk om redenen van openbaar belang.

Wij zullen gewoonlijk alleen om uw toestemming vragen met betrekking tot de verwerking van uw Speciale Categorie-informatie (zoals gezondheidsgegevens), of bij het verstrekken van marketinginformatie aan u (met inbegrip van informatie over andere producten en diensten) wanneer wij nog geen relatie met u hebben. Dit zal duidelijk worden gemaakt wanneer u uw persoonlijke informatie verstrekt. Als we uw toestemming vragen zullen we uitleggen waarom dit nodig is.
Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om "ken uw klant" informatie te verkrijgen of andere relevante informatiebronnen en dit omvat bepaalde persoonlijke informatie.

5. Bewaartermijn en opslag van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens over het algemeen zo lang op onze systemen als nodig is om u van dienst te kunnen zijn. De periode waarin wij uw persoonlijke gegevens bewaren, hangt af van de diensten die wij u verlenen. Indien de overeenkomst eindigt, dan worden de gegevens bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen die daarvoor gelden.

De periode waarin wij uw persoonlijke gegevens bewaren is afhankelijk van de aard van de persoonlijke gegevens en wat wij ermee doen. Hoe lang we persoonlijke informatie bewaren wordt in de eerste plaats bepaald door onze wettelijke verplichtingen.

Wilt u weten hoelang uw gegevens bewaren? Vraagt u dit na bij één van onze medewerkers of stuur een bericht naar onze functionaris gegevensbescherming. Contactgegevens vindt u terug onderin deze statement.

Als wij uw persoonlijke informatie anonimiseren, zodat deze niet langer met u kan worden geassocieerd, wordt dit niet langer als persoonlijke informatie beschouwd en kunnen wij deze zonder verdere kennisgeving aan u gebruiken.

6. Uw rechten

Met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u specifieke rechten waar u zich kunt beroepen. U kunt hierover altijd contact met ons opnemen.

Recht om een klacht in te dienen
U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u bezwaar heeft tegen de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Recht van toegang
U heeft het recht om te weten of wij uw gegevens gebruiken en, zo ja, het recht op toegang tot deze gegevens en informatie over hoe wij deze gebruiken. Voor de behandeling van deze verzoeken worden meestal geen kosten in rekening gebracht. Uw persoonlijke informatie wordt u meestal schriftelijk verstrekt, tenzij anders gevraagd. Indien u het verzoek langs elektronische weg heeft gedaan, zal de informatie waar mogelijk langs elektronische weg aan u worden verstrekt.

Recht op correctie
Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die wij over u hebben accuraat en volledig is. Als u echter van mening bent dat dit niet het geval is, hebt u het recht om van ons te eisen dat wij eventuele fouten in de informatie die wij over u bewaren, corrigeren.

Recht op het wissen van gegevens
U heeft het recht om van ons te eisen dat wij uw gegevens verwijderen als ons verdere gebruik niet gerechtvaardigd is. Dit moet echter worden afgewogen tegen andere factoren. Afhankelijk van het soort persoonlijke informatie dat wij over u bewaren en de reden waarom wij deze informatie hebben verzameld kunnen er enkele wettelijke en reglementaire verplichtingen zijn die betekenen dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen.

Recht om de verwerking te beperken
In sommige gevallen is het mogelijk dat u niet het recht hebt om van ons te eisen dat wij uw informatie wissen, maar dat u het recht hebt om de doeleinden waarvoor wij uw informatie kunnen gebruiken te beperken.

Recht op dataportabiliteit
U hebt het recht om een kopie op te vragen van uw persoonlijke informatie uit ons systeem. Ook heeft u het recht om van ons te eisen deze informatie te versturen aan een andere partij (bijvoorbeeld een andere adviseur). Deze informatie wordt aangeleverd in een machinaal leesbaar formaat. Na de overdracht is de andere partij verantwoordelijk voor het beheer van uw persoonlijke gegevens.

Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor direct marketing indien u hiertoe vooraf toestemming heeft gegeven. U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvorming
Ons kantoor neemt geen beslissingen over u met behulp van geautomatiseerde besluitvorming of profilering van uw persoonlijke gegevens.

Recht om uw toestemming in te trekken
Voor bepaalde beperkte toepassingen van uw persoonlijke gegevens kunnen wij uw toestemming vragen. Wanneer wij dit doen, hebt u het recht om uw toestemming voor verder gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken. Als u uw toestemming intrekt is het mogelijk dat wij bepaalde producten en diensten niet meer aan u kunnen leveren. Als dit het geval is zullen wij u hiervan op de hoogte stellen op het moment dat u vraagt om uw toestemming in te trekken.

In sommige gevallen kan het uitoefenen van sommige van deze rechten betekenen dat wij niet langer een dienst kunnen aanbieden of een zakelijke relatie met u kunnen onderhouden.
U kunt elk van de hierboven beschreven verzoeken doen via de contactgegevens in deze Privacy Verklaring. Hou er rekening mee dat wij in sommige gevallen niet in staat zijn om aan uw verzoek te voldoen om redenen zoals onze eigen verplichtingen om te voldoen aan andere wettelijke of reglementaire vereisten. Wij zullen altijd reageren op elk verzoek dat u doet en als wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen zullen wij u vertellen waarom.

7. Hoe houden we uw informatie veilig?

Wij slaan de informatie die u over uzelf verstrekt op in een beveiligde database en nemen passende veiligheidsmaatregelen om deze informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.
Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens en onze systeembeveiliging zeer serieus. Uw informatie wordt beschermd door controles die erop gericht zijn verlies of schade door ongelukken, nalatigheid of opzettelijk handelen tot een minimum te beperken. Onze medewerkers beschermen ook uw persoonlijke en vertrouwelijke informatie wanneer zij deze verwerken.

8. Met wie delen we persoonlijke informatie?

Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen openbaar maken in overeenstemming met de wet- en regelgeving die van toepassing is in de landen waarin onze bedrijven actief zijn. Wij zullen uw gegevens doorgeven aan de volgende derden:

 • Elke persoon met een wettelijke of regelgevende bevoegdheid over ons (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Financiële Markten) die op wettelijke gronden openbaarmaking kan vereisen, of andere relevante overheidsafdelingen waar dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor financiële criminaliteit en sanctiepreventie).
 • Dienstverleners die door ons zijn ingeschakeld en ons helpen in onze bedrijfsvoering. Dergelijke dienstverleners zijn bijvoorbeeld cloud-opslagaanbieders (door ons ingehuurd om elektronische opslagfaciliteiten te bieden voor onze zakelijke gegevens en uw informatie), hypotheekverstrekkers, notarissen, advocaten, makelaars en/of taxateurs, deurwaarders, accountants, verzekeraars of schade-experts ed.
 • Uw gevolmachtigden, die namens u handelen of andere personen of organisaties die met u verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld uw advocaat, wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens met hen te delen.
 • Andere partijen in zakelijke relaties met ons, waaronder financiële organisaties of service providers die ons in staat stellen onze dienstverlening aan u te vervullen.
  Wilt u weten met welke partijen wij uw informatie delen? U kunt uw verzoek indienen bij onze Functionaris gegevensbescherming. U ontvangt van ons dan de namen van deze partijen. Contactgegevens vindt u terug onderin deze statement.

9. Wijzigingen in dit Privacy statement

Het kan voorkomen dat deze kennisgeving wordt herzien en van tijd tot tijd wordt gewijzigd. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

10. Met wie kunt u contact opnemen over dit privacy statement?

Voor vragen, opmerkingen en het inroepen van uw rechten met betrekking tot dit statement kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op info@torenadvies.nl
Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens hebben behandeld kunt u eveneens contact opnemen via info@torenadvies.nl
Als u niet tevreden bent met ons antwoord of van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens niet in overeenstemming met de wet verwerken kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact met hen opnemen via haar website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ of telefonisch via 0900 2001 201.

Toren Advies
Burgemeester Prinsensingel 91H, 4701 HL Roosendaal

Tel: 0165-570216
Email: info@torenadvies.nl
internet: www.torenadvies.nl
Rabo: NL11RABO012.39.18.812

K.v.K Breda: 20125949
AFM: 12015761
Kifid: 330.010680
Btw. NL0013.19.150.B38

Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing